GÜNEŞ PLASTİK KALIP SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

 

 1. GİRİŞ
 1. Politikanın Amacı ve Kapsamı

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kısaca “Kanun” ve/veya “KVKK” olarak anılacaktır.) 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olup; işbu Güneş Plastik Kalıp Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası (Kısaca “Politika” olarak anılacaktır.) Güneş Plastik Kalıp Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi (Kısaca “Güneş Plastik” ve/veya “Şirket” olarak anılacaktır.) Kanuna uyumluluğunun sağlanmasını ve Güneş Plastik tarafından kişisel verilerin korunması ve işlenmesine ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesinde uyulacak prensiplerin belirlenmesini amaçlamaktadır.

Politika, kişisel verilerin işleme şartlarını belirlemekte ve kişisel verilerin işlenmesinde Güneş Plastik tarafından benimsenen ana ilkeleri ortaya koymaktadır. Bu çerçevede Politika, Güneş Plastik tarafından kanun kapsamındaki tüm kişisel veri işleme faaliyetlerini, Güneş Plastik’ in işlediği tüm kişisel verilerin sahiplerini ve işlediği tüm kişisel verileri kapsamaktadır.

Güneş Plastik Çalışanlarının kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin hususlar, işbu politikanın kapsamında olmayıp, Güneş Plastik Kalıp Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Çalışan Kişisel Verilerinin İşlenmesi ve Korunması Politikası’ nda ayrıca düzenlenmektedir.

Politikada kullanılan terimlere ilişkin tanımlar EK-1’ de bulunmaktadır.

 1. Yürürlük ve Değişiklik

Politika, Güneş Plastik tarafından internet sitesinde yayımlanarak kamuoyuna sunulmuştur. Başta KVKK olmak üzere yürürlükteki mevzuat ile bu politikada yer verilen düzenlemelerin çelişmesi halinde mevzuat hükümleri uygulanır.

Güneş Plastik, yasal düzenlemelere paralel olarak politikada değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Politikanın güncel versiyonuna, http://www.gunesplastik.com.tr/ adresinden erişilebilir.

 

 1. ŞİRKETİMİZİN YÜRÜTTÜĞÜ KİŞİSEL VERİ İŞLEME FAALİYETLERİNE YÖNELİK VERİ SAHİPLERİ, VERİ İŞLEME AMAÇLARI VE VERİ KATEGORİLERİ
 1. Veri Sahipleri

Politika kapsamındaki veri sahipleri, Güneş Plastik tarafından kişisel verileri işlenmekte olan Güneş Plastik çalışanları dışındaki tüm gerçek kişilerdir. Bu çerçevede genel olarak veri sahibi kategorileri aşağıdaki şekildedir:

 • Çalışan/ Aday Çalışan/ Stajyer,
 • Tedarikçiler ve/veya Tedarikçi Çalışanları
 • Müşteriler,
 • Ziyaretçiler,
 • Şirketimizin menfaatleri ve hukuki sorumlukları kapsamında ilişkide bulunduğu 3. kişi ve/veya kişiler.

Veri sahibi kategorileri genel bilgi paylaşımı amacıyla belirtilmiştir. Veri sahibinin, bu kategorilerden herhangi birinin kapsamına girmemesi, kanunda belirtildiği şekilde veri sahibi niteliğini ortadan kaldırmamaktadır.

 1. Kişisel Veri İşleme Amaçları

2.2.1. Güneş Plastik Kişisel Veri İşleme Amaçları

Güneş Plastik tarafından kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz, kanunda ve ilgili mevzuatta yer alan kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak aşağıdaki amaçlarla işlenebilmektedir:

ANA AMAÇLAR

ALT AMAÇLAR

Şirket tarafından yürütülen faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi

 1. İş faaliyetlerinin planlanması ve icrası.
 2. Etkinlik yönetimi.
 3. Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası.
 4. Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması.
 5. Bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi.
 6. İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin planlanması ve icrası.
 7. Bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi.
 8. Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması denetimi ve icrası.

Şirketin İnsan Kaynakları Politikaları ve Süreçlerinin Planlanması ve İcra Edilmesi

 1. İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması
 2. Çalışan için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 3. Çalışanın/Aday Çalışanın ve stajyerlerin iş faaliyetlerinin takibi ve denetimi
 4. Çalışana/Aday Çalışana ve stajyerlere yönelik kurumsal iletişim ve Çalışanların katılım sağladığı kurumsal sosyal sorumluluk ve sivil toplum kuruluşları faaliyetlerinin planlanması ve icrası
 5. Çalışan/Aday Çalışan ve stajyerler için yan haklar ve menfaatlerin planlanması ve icrası
 6. İnsan kaynağı temin süreçlerinin yürütülmesi
 7. Performans Değerlendirme süreçlerinin planlanması ve takibi
 8. Çalışan çıkış işlemlerinin planlanması ve icrası
 9. Çalışanın/Aday Çalışanın ve stajyerlerin memnuniyetinin ve bağlılığı süreçlerinin planlanması ve icrası
 10. Çalışanın şirket süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerinin alınması ve değerlendirilmesi süreçlerinin planlanması ve icrası

Şirketin Operasyonel, Ticari ve İş Stratejilerinin Planlanması ve İcrası

 1. Şirket tarafından sunulan program ve eğitimlerin kapsam ve içerik açısından planlanması ve icrası
 2. İş ortakları ve tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi

 

Şirketin ve Şirketle iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temin edilmesi

 1. Şirket yerleşke ve tesislerinin güvenliğinin temini
 2. Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi
 3. Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi
 4. İş sağlığı ve güvenliği süreçlerinin planlanması ve icrası
 5. Şirket operasyonlarının güvenliğinin temini
 6. Şirket demirbaşlarının ve kaynaklarının güvenliğinin temini

Şirket tarafından hizmetlerinin ilgili kişilerin beğenisine sunulması, önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası

 1. Şirket hizmetlerinin planlanması ve icrası
 2. Şirket hizmetlerinin pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası
 3. Pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve icrası
 4. Şirkete bağlılık oluşturulması ve arttırılması süreçlerinin planlanması ve icrası
 5. Şirket memnuniyet aktivitelerinin planlanması ve icrası

 

   1. Güneş Plastik Kişisel Veri İşleme Amaçları

Güneş Plastik tarafından kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kanun’ da ve ilgili mevzuatta yer alan kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak aşağıdaki amaçlarla işlenebilmektedir:

ANA AMAÇLAR

ALT AMAÇLAR

Şirket tarafından yürütülen faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi

 

 1. Etkinlik yönetimi
 2. İş faaliyetlerinin planlanması ve icrası
 3. Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası
 4. Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası
 5. Bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi
 6. İş ortakları ve tedarikçilerin bilgiye erişim yetkilerinin planlanması ve icrası
 7. Finans ve muhasebe işlerinin takibi
 8. Kurumsal sürdürülebilirlik faaliyetlerin planlanması ve icrası
 9. İş faaliyetlerinin etkinlik/verimlilik ve yerindelik analizlerinin gerçekleştirilmesi faaliyetlerinin planlanması
 10. Kurumsal yönetim faaliyetlerin planlanması ve icrası
 11. İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin planlanması ve icrası
 12. Araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin planlanması, desteklenmesi ve icrası
 13. Şirket eğitim faaliyetlerinin planlanması ve icrası
 14. İş ortakları ve tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi
 15. Stratejik planlama faaliyetlerinin icrası
 16. Şirket tarafından sunulan program ve eğitimlerin kapsam ve içerik açısından planlanması ve icrası

 

 

 

 

 

 

 

 

Şirketin İnsan Kaynakları Politikaları ve Süreçlerinin Planlanması ve İcra Edilmesi

 1. Yetenek - Kariyer gelişimi faaliyetlerinin planlanması ve icrası
 2. Çalışana/Aday Çalışana ve satjyere yönelik kurumsal iletişim ve Çalışanların/aday Çalışanın ve stajyerlerin katılım sağladığı kurumsal sosyal sorumluluk ve sivil toplum kuruluşları faaliyetlerinin planlanması ve icrası
 3. Çalışan için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 4. Çalışan için yan haklar ve menfaatlerin planlanması ve icrası
 5. Şirket içi oryantasyon aktivitelerinin planlanması ve icrası
 6. Çalışan çıkış işlemlerinin planlanması ve icrası
 7. Ücret yönetimi
 8. İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması
 9. İnsan kaynağı temin süreçlerinin yürütülmesi
 10. Kurum içi atama-terfi ve işten ayrılma süreçlerinin planlanması ve icrası
 11. Performans değerlendirme süreçlerinin planlanması ve takibi
 12. Çalışanın/Aday Çalışanın ve stajyerlerin iş faaliyetlerinin takibi ve denetimi
 13. Şirket içi eğitim faaliyetlerinin planlanması ve icrası
 14. Çalışanın/Aday Çalışanın ve stajyerlerin memnuniyetinin ve bağlılığı süreçlerinin planlanması ve icrası
 15. Çalışanın/Aday Çalışanın ve stajyerlerin bilgiye erişim yetkilerinin planlanması ve icrası
 16. Ücret artışlarının planlanması
 17. Çalışanın kurum süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerinin alınması ve değerlendirilmesi süreçlerinin planlanması ve icrası

 

Şirket tarafından sunulan hizmetlerin ilgili kişilere sunulması, önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası

 1. Pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve icrası
 2. Şirkete bağlılık oluşturulması ve arttırılması süreçlerinin planlanması ve icrası
 3. Şirket hizmetlerinin pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası
 4. Şirket program ve hizmetlerinin planlanması ve icrası
 5. Şirket memnuniyet aktivitelerinin planlanması ve icrası

 

 

Şirketin ve Şirketle ilişki içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temin edilmesi

 1. Hukuk işlerinin takibi
 2. Şirket faaliyetlerinin kurum prosedürleri ve ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini için gerekli operasyonel faaliyetlerinin planlanması ve icrası
 3. Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi
 4. Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi
 5. Acil durum yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası
 6. Şirket denetim faaliyetlerinin planlanması ve icrası
 7. İş sağlığı ve güvenliği süreçlerinin planlanması ve icrası
 8. Verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması
 9. Şirket yerleşke ve tesislerinin güvenliğinin temini
 10. Şirket faaliyetlerinin güvenliğinin temini
 11. Şirketin finansal risk süreçlerinin planlanması ve icrası
 12. Şirketin ticari risk süreçlerinin planlanması ve icrası
 13. Şirketin demirbaşlarının ve kaynaklarının güvenliğinin temini

 

 1. Kişisel Veri Kategorileri

Güneş Plastik tarafından aşağıda kategorize edilmiş kişisel verileriniz, kanunda ve ilgili mevzuatta yer alan kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak işlenmektedir:

KİŞİSEL VERİ KATEGORİZASYONU

AÇIKLAMA

Kimlik Bilgisi

Ehliyet, nüfus cüzdanı, pasaport, avukatlık kimliği, evlilik cüzdanı gibi dokümanlarda yer alan kişinin kimliğine dair tüm bilgiler

İletişim Bilgisi

Telefon numarası, adres, ikametgâh, e-mail gibi veri sahibiyle iletişim kurulmasına yönelik bilgiler

Lokasyon Verisi

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan, veri sahibinin konumunu tespit etmeye yarayan veriler

Aile Bireyleri ve Yakın Bilgisi

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan, ilgili Kurum ve veri sahibinin hukuki menfaatlerini korumak amacıyla işlenen kişisel veri sahibinin aile bireyleri ve yakınları hakkındaki bilgiler

Risk Yönetimi Bilgisi

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan, Şirketin ticari, teknik ve idari risklerini yönetebilmek için işlenen kişisel veriler

Fiziksel Mekân Güvenlik Bilgisi

Fiziksel mekâna girişte, fiziksel mekânın içerisinde kalış sırasında alınan kamera kayıtları, parmak izi kayıtları gibi kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel veriler

İşlem Güvenliği Bilgisi

Ticari faaliyetlerimizi yürütürken teknik, idari, hukuki ve ticari güvenliğimizi sağlamamız için işlenen kişisel verileriniz

Finansal Bilgi

Şirketimiz kişisel veri sahibi ile kurmuş olduğu hukuki ilişkinin tipine göre yaratılan her türlü finansal sonucu gösteren bilgi, belge ve kayıtlara ilişkin işlenen kişisel veriler

Çalışan Adayı Bilgisi

Şirketimiz çalışanı olmak için başvuruda bulunmuş veya ticari teamül ve dürüstlük kuralları gereği şirketimiz insan kaynakları ihtiyaçları doğrultusunda çalışan adayı olarak değerlendirilmiş veya şirketimizle çalışma ilişkisi içerisinde olan bireylerle ilgili işlenen kişisel veriler

Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi

Hukuki alacak ve haklarımızın tespiti, takibi ve borçlarımızın ifası ile kanuni yükümlülüklerimiz ve şirket politikalarına uyum kapsamında işlenen kişisel veriler

Denetim ve Teftiş Bilgisi

Şirketimizin kanuni yükümlülükleri ve şirket politikalarına uyumu kapsamında işlenen kişisel veriler

Özel Nitelikli Veri

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.

Pazarlama Bilgisi

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan, şirket tarafından pazarlama faaliyetlerinde kullanılacak veriler

Talep/Şikâyet Yönetimi Bilgisi

Şirketimize yöneltilmiş olan her türlü talep veya şikâyetin alınması ve değerlendirilmesine ilişkin kişisel veriler

İtibar Yönetimi Bilgisi

Şirketimizin ticari itibarını korumak maksatlı toplanan bilgiler ve buna ilişkin oluşturulan değerlendirme raporları ile alınan aksiyonlarla ilgili bilgiler

Olay Yönetimi Bilgisi

Şirketimizin ticari hak ve menfaatlerini korumak maksatlı gelişen olaylara karşı gerekli hukuki, teknik ve idari tedbirlerin alınmasına yönelik olarak işlenen kişisel veriler

Görsel ve İşitsel Veri

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan, kişisel veri sahibiyle ilişkilendirilen görsel ve işitsel kayıtlar

 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN İLKELER VE ŞARTLAR
 1. Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin İlkeler

Güneş Plastik tarafından kişisel verileriniz, kanunun 4. maddesinde yer alan kişisel veri işleme ilkelerine uygun olarak işlenmektedir. Bu ilkelere her bir kişisel veri işleme faaliyeti açısından uyulması zorunludur:

 • Kişisel verilerin hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak işlenmesi; Güneş Plastik, kişisel verilerinizin işlenmesinde kanunlara, ikincil düzenlemelere ve hukukun genel ilkelerine uygun olarak hareket eder; kişisel verileri işlenme amacı ile sınırlı olarak işlemeye ve veri sahiplerinin makul beklentilerini dikkate almaya önem verir.
 • Kişisel verilerin doğru ve güncel olması; Güneş Plastik tarafından işlenen kişisel verilerinizin güncel olup olmadığına, buna ilişkin kontrollerin yapılmasına dikkat edilir. Veri sahiplerine bu kapsamda doğru ve güncel olmayan verilerinin düzeltilmesini veya silinmesini isteme hakkı tanınır.
 • Kişisel verilerin belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmesi; Güneş Plastik, her bir kişisel veri işleme faaliyetinden önce veri işleme amaçlarını tespit eder ve bu amaçların hukuka aykırı olmamasına dikkat eder.
 • Kişisel verilerin işlendiği amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olması; Güneş Plastik tarafından veri işleme faaliyeti toplama amacını gerçekleştirme için gerekli olan kişisel verilerle sınırlandırılmakta ve bu amaçla ilişkili olmayan kişisel verilerin işlenmemesi için gerekli adımlar atılmaktadır.
 • Kişisel verilerin mevzuatın ya da işleme amaçlarının gerektirdiği süre kadar saklanması; Güneş Plastik tarafından kişisel veri işleme amacının ortadan kalkmasından sonra ya da mevzuatta öngörülen sürenin dolması ile birlikte kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonimleştirilmektedir.
 1. Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Şartlar

Güneş Plastik tarafından kişisel verileriniz, kanunun 5. maddesinde yer alan kişisel veri işleme şartlarından en az birinin varlığı halinde işlenmektedir. Söz konusu şartlara ilişkin açıklamalar aşağıda yer almaktadır:

 • Kişisel veri sahibinin açık rızasının olması diğer veri işleme şartlarının var olmadığı durumlarda, 3.1. başlık altında yer verilen genel ilkelere uygun olarak, Güneş Plastik tarafıdan veri sahibinin kişisel verileri, veri sahibinin özgür iradesi ile kişisel veri işleme faaliyetine ilişkin yeterli bilgi sahibi olarak, tereddüde yer bırakmayacak şekilde ve sadece o işlemle sınırlı olarak onay vermesi halinde işlenebilmektedir.
 • Kişisel veri işleme faaliyetinin kanunlarda açıkça öngörülmesi halinde Güneş Plastik tarafından kişisel veriler, veri sahibinin açık rızası olmadan işlenebilecektir. Bu durumda Güneş Plastik, ilgili hukuki düzenleme çerçevesinde kişisel verileri işleyecektir.
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle veri sahibinin açık rızasının elde edilememesi ve kişisel veri işlemenin zorunlu olması halinde, Güneş Plastik tarafından rızasını açıklayamayacak durumda olan veya rızasına geçerlilik tanınamayacak olan veri sahibine ait kişisel veriler, veri sahibinin veya üçüncü bir kişinin hayatı veya beden bütünlüğünü korumak adına kişisel veri işlemenin zorunlu olması durumunda işlenecektir.
 • Kişisel veri işleme faaliyetinin bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması durumunda, veri sahibi ile Güneş Plastik arasında kurulan veya hâlihazırda imzalanmış olan sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesi gerekli ise kişisel veri işleme faaliyeti gerçekleştirilecektir.
 • Veri sorumlusu hukuki yükümlülüğünü yerine getirme için kişisel veri işleme faaliyeti yürütülmesinin zorunlu olması durumunda Güneş Plastik, yürürlükteki mevzuat kapsamında öngörülen hukuki yükümlülüklerini yerine getirme amacıyla kişisel verileri işlemektedir.
 • Veri sahibinin kişisel verilerini alenileştirmiş olması, veri sahibi tarafından herhangi bir şekilde kamuoyuna açıklanmış, alenileştirilme sonucu herkesin bilgisine açılmış olan kişisel veriler alenileştirme amacı ile sınırlı olarak Güneş Plastik tarafından veri sahiplerinin açık rızası olmasa da işlenebilecektir.
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için kişisel veri işlemenin zorunlu olması durumunda, Güneş Plastik zorunluluk kapsamında veri sahiplerinin açık rızası olmaksızın veri sahibinin kişisel verilerini işleyebilecektir.
 • Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması halinde, Güneş Plastik ile veri sahibinin menfaat dengesinin gözetilmesi şartıyla Güneş Plastik tarafından kişisel veriler işlenebilecektir. Bu kapsamda, meşru menfaate dayanarak verilerin işlenmesinde Güneş Plastik öncelikle işleme faaliyeti sonucunda elde edeceği meşru menfaati belirler. Kişisel verilerin işlenmesinin veri sahibinin hak ve özgürlükleri üzerindeki olası etkisini değerlendirir ve dengenin bozulmadığı kanaatindeyse işleme faaliyetini gerçekleştirir.
 1. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Şartlar

Kanunun 6. maddesinde özel nitelikli kişisel veriler, sınırlı sayıda olacak şekilde belirtilmiştir. Bunlar; kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileridir.

Güneş Plastik, özel nitelikli kişisel verileri Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ilave tedbirlerin alınmasını sağlayarak aşağıdaki durumlarda işleyebilmektedir:

 • Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi, veri sahibinin açık rıza vermesi halinde veya kanunlarda açıkça öngörülmesi durumunda işlenebilmektedir.
 • Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler, ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından veri sahibinin açık rızası aranmaksızın işlenebilmektedir.
 1. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Güneş Plastik, kanunun 8. ve 9. maddelerinde sıralanan ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenmiş olan ilave düzenlemelere uygun olarak; kişisel verilerin aktarılması şartlarının bulunması durumunda kişisel verileri yurtiçinde veya yurtdışına aktarabilmektedir.

 • Kişisel verilerin yurtiçinde üçüncü kişilere aktarımı, kanunun 5. ve 6. maddesinde yer alan ve işbu Politikanın 3. Başlığı altında açıklanmış olan veri işleme şartlarından en az birinin varlığı halinde ve veri işleme şartlarına ilişkin temel ilkelere uymak şartıyla kişisel verileriniz Güneş Plastik tarafından aktarılabilmektedir.
 • Kişisel verilerin yurtdışında üçüncü kişilere aktarımı, kişinin açık rızası olmadığı hallerde, kanunun 5. ve 6. maddesinde yer alan ve işbu Politikanın 3. Başlığı altında açıklanmış olan veri işleme şartlarından en az birinin varlığı halinde ve veri işleme şartlarına ilişkin temel ilkelere uymak şartıyla Güneş Plastik tarafından kişisel verileriniz yurtdışına aktarılabilmektedir.

Aktarımın yapılacağı ülkenin Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından ilan edilecek güvenli ülkelerden olmaması halinde, Güneş Plastik ve ilgili ülkedeki veri sorumlusunun yeterli korumayı yazılı olarak taahhüt etmesi üzerine, Kişisel Verileri Kurul’ un bu işleme izin vermesi ile kanunun 5. ve 6. maddesinde yer alan veri işleme şartlarından (bakınız Politika 3. Başlık) en az birinin varlığı halinde kişisel veriler yurtdışında üçüncü taraflara aktarılabilmektedir.

Kanunun genel ilkeleri ile 8. ve 9. maddelerinde yer alan veri işleme şartları dâhilinde Güneş Plastik, aşağıdaki tabloda kategorizasyonu yapılmış taraflara veri aktarımı gerçekleştirebilmektedir:

PAYLAŞILAN TARAF KATEGORİZASYONU

KAPSAM

AKTARIM AMACI

İş Ortağı

Güneş Plastik’ in ticari faaliyetlerini yürütürken iş ortaklığı kurduğu taraflar

İş ortaklığının kurulma amaçlarının yerine getirilmesini temin etmek amacıyla sınırlı olarak kişisel verilerin paylaşımı

Tedarikçi

Güneş Plastik’ den aldığı talimatlar doğrultusunda ve Güneş Plastik ile arasındaki sözleşmeye dayanarak Güneş Plastik’ in ticari faaliyetlerini sürdürmesine yönelik hizmet sunan taraflar

Tedarikçiden dış kaynaklı olarak temin edilen hizmetlerin alınması ile sınırlı olarak aktarım

Kanunen Yetkili Kamu Kurumu

Hukuken Güneş Plastik’ den bilgi ve belge almaya yetkili kamu kurum ve kuruluşları

İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının bilgi talep etme amacıyla sınırlı olarak kişisel veri paylaşımı

Yetkili Özel Kurum

Sağlamış olduğu hizmet gereği Güneş Plastik’ den bilgi ve belge almaya yetkili kurum ve/veya kişiler

İlgili kurum ve/veya kişilerin yetkisi dâhilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak verilerin paylaşımı

 1. VERİ SAHİPLERİNİN AYDINLATILMASI VE VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI

Kanunun 10. maddesine göre kişisel verilerin işlenmesinden önce veya en geç kişisel verilerin işlenmesi anında, veri sahiplerinin kişisel veri işlenmesine ilişkin aydınlatılmaları gerekmektedir.  İlgili madde gereğince gereğince veri sorumlusu sıfatıyla Güneş Plastik tarafından kişisel veri işleme faaliyetinin yürütüldüğü her durumda veri sahiplerinin aydınlatılmasını sağlamak üzere Kurum içi gerekli yapı oluşturulmuştur. Bu kapsamda;

 • Kişisel verilerinizin işlenme amacı için lütfen Politikanın 2.2. bölümünü inceleyiniz.
 • Kişisel verilerinizin aktarıldığı taraflar ve aktarım amacı için lütfen Politikanın 4. Bölümünü inceleyiniz.
 • Fiziki veya dijital ortamlarda farklı kanallarla toplanabilen kişisel verilerinizi işlenmesine ilişkin şartları incelemek için lütfen Politika’nın 3.2 ve 3.3. bölümüne bakınız.
 • Veri sahibi olarak KVKK’ nın 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu belirtmek isteriz:
 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, http://www.gunesplastik.com.tr/ adresinden ulaşabileceğiniz Güneş Plastik Veri Sahibi Başvuru Formu’ nu [U1] doldurarak şirketimize iletebilirsiniz.  Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

Güneş Plastik, başvuruların değerlendirilmesi sırasında öncelikle talepte bulunan kişinin gerçek hak sahibi olup olmadığını tespit etmektedir. Bununla birlikte Güneş Plastik gerek gördüğü durumlarda talebin daha iyi anlaşılabilmesi için detaylı ve ek bilgi isteyebilmektedir.

Güneş Plastik tarafından veri sahibi başvurularına yanıtlar, yazılı olarak veya elektronik ortamda veri sahiplerine bildirilmektedir. Başvurunun reddedilmesi halinde ret nedenleri gerekçeli olarak veri sahibine açıklanacaktır.

Kişisel verilerin doğrudan veri sahibinden elde edilmemesi halinde; Güneş Plastik tarafından;

 1. Kişisel verilerin elde edilmesinden itibaren makul bir süre içerisinde,
 2. Kişisel verilerin veri sahipleri kişi ile iletişim amacıyla kullanılacak olması durumunda, ilk iletişim kurulması esnasında,
 3. Kişisel verilerin aktarılacak olması halinde en geç kişisel verilerin ilk kez aktarımının yapılacağı esnada, veri sahiplerinin aydınlatılmasına ilişkin faaliyetler yürütülmektedir.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ, ANONİM HALE GETİRİLMESİ

KVKK’ nın 7. maddesi gereğince hukuka uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler tarafından resen veya veri sahibinin talebi üzerine Güneş Plastik, şirket tarafından yayımlanan politikalara uygun olarak siler, yok eder veya anonim hâle getirir.

 1. KANUN KAPSAMI VE UYGULANMASINA İLİŞKİN KISITLAMALAR

Aşağıda belirtilen durumlar Kanun kapsamı dışındadır:

 • Kişisel verilerin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi.
 • Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.
 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.
 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi.
 • Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

Aşağıda sayılan durumlarda Güneş Plastik tarafından veri sahiplerine aydınlatma yapılması gerekmemektedir ve veri sahipleri, zararlarının giderilmesine ilişkin hakları hariç olmak üzere, kanunda belirtilen haklarını kullanamayacaklardır:

 • Kişisel veri islemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.
 • Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.
 • Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

 

 

 

 

 

 1. EK-1: TANIMLAR

 

TANIM

 

Açık Rıza

Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza

Anonim Hale Getirme

Kişisel verinin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi

Çalışan

Güneş Plastik çalışanı olan gerçek kişiler

Çalışan Adayı

Güneş Plastik çalışanı olmayan ancak çeşitli yöntemlerle Güneş Plastik çalışan adayı statüsünde olan gerçek kişiler

Kişisel Sağlık Verisi

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü sağlık bilgisi

Kişisel Veri

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi

Veri Sahibi

Kişisel verisi işlenen gerçek kişi

Kişisel Verilerin İşlenmesi

Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem

Kanun

7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Özel Nitelikli Kişisel Veri

Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler

Politika

Güneş Plastik Kalıp Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası

Şirket/Güneş Plastik

Güneş Plastik Kalıp Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi

İş Ortakları

Güneş Plastik’ in ticari faaliyetleri çerçevesinde sözleşmesel ilişkiler kapsamında ortaklık kurduğu kişiler

Veri Sahibi

Kişisel verisi işlenen gerçek kişi

Veri İşleyen

Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişi

Veri Sorumlusu

Kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, verilerin sistematik bir şekilde tutulduğu yeri yöneten kişi


 [U1]Veri sahibi başvuru formu Kurumunuz ile paylaşılmıştır.

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanmış aydınlatma metnimizi okumak ve sitemizde ilgili mevzuata uygun olarak kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak için lütfen tıklayınız. çerezlerle ilgili bilgi almak için lütfen tıklayınız.Bu siteye giriş yapmanız halinde çerez kullanımını, aydınlatma metnimiz kapsamında kabul etmiş sayılırsınız.